هر روز
بیشتر از دیروز دوستت دارم
گویی در قلبم 
بہ روز رسانی مے شوی