آرامش من...
با تو فقط حالم نه !

خوابم ، 
نفسم ، 
لحن صدایم خوبست...