مرد من 

حضورت ، وجودت، انگیزه ایست برای بودن و نفست ، مددیست 

برای نفس کشیدن در این روزگار نامرد