هر زنی...
برای لبخند زدن درآینه
باید مردی را داشته باشد که: 
با شانه‌ انگشت هایش
گره دلتنگی موهای بلند زن را باز کند
و بگوید: 
هرجور که باشی،
زیبایی...